fb


Regulamin

UWAGA! NIEKTÓRE MATERIAŁY DOSTĘPNE BEZPOŚREDNIO PO ZALOGOWANIU MAJĄ CHARAKTER EROTYCZNY. JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ/AŚ 18 LAT, LUB NIE MASZ OCHOTY NA OGLĄDANIE TYCH MATERIAŁÓW, PRZERWIJ PROCES REJESTRACJI I OPUŚĆ TE STRONY.

CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA SERWISU FOTO-WPADKA.PL SĄ NIEKULTURALNE, A CZASAMI WRĘCZ CHAMSKIE KOMENTARZE. MIEJ TO NA UWADZE ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ DODAĆ ZDJĘCIE.


I. Definicje.

1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w trakcie procedury Rejestracji w Serwisie.

b. Awaria – stan Serwisu, uniemożliwiający Użytkownikowi w pełni skorzystanie z Usługi, powstały w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej, usterki w infrastrukturze telekomunikacyjnej; Awarią nie jest brak możliwości korzystania z Usługi, powstały w wyniku zawieszenia lub przerwy w jej świadczeniu dozwolonej w ramach niniejszego Regulaminu.

c. Cookies – informacje zapisywane przez Usługodawcę w pliku tekstowym na komputerze Użytkownika, które Usługodawca może odczytać przy ponownym połączeniu się z Użytkownikiem,

d. Formularz Rejestracyjny – sporządzony elektronicznie formularz, zawierający pola do wypełnienia danymi Użytkownika niezbędnymi do Rejestracji w Serwisie.

e. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procedury Rejestracji.

f. Konto Użytkownika – stworzone przez Usługodawcę miejsce w Serwisie, do którego dostęp Użytkownika jest możliwy po dokonaniu przez niego Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła.

g. Login – indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg co najmniej sześciu znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika w formie jego e-maila podczas procedury Rejestracji.

h. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników.

i. Regulamin – Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem internetowym http://www.foto-wpadka.pl/regulamin.pdf.

j. Rejestracja - jednorazowa czynność Użytkownika, polegająca na założeniu przez niego Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego, udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

k. Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem internetowym http://www.foto-wpadka.pl , za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.

l. Siła Wyższa – nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niezależne od Stron, którego nie można było przewidzieć lub przeciwdziałać przy dołożeniu należytej staranności, w tym awaria serwera zewnętrznego, zawierającego Treści, do których Użytkownik zamieszcza odniesienie lub awaria systemów, za pomocą których Użytkownik dokonuje płatności.

ł. Strony – łącznie strony Umowy, tj. Usługodawca i Użytkownik.

m. Treści – pliki zn ajdujące się w serwisach internetowych wskazanych przez Usługodawcę, do których odniesienia są zamieszczane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Konta Użytkownika.

n. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Stronami na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

o. Usługa – udostępnienie Serwisu do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści, zapewnienie Użytkownikowi dostępu do nich oraz zapewnienie możliwości przesyłania i przechowywania danych na Serwerze Usługodawcy,

p. Usługodawca – podmiot świadczący w ramach Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie Usługę, tj. WEBmedia group,

r. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

s. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

t. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

u. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, która dokona Rejestracji w Serwisie,


1.2. Wszelkie wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w pkt 1.1. Regulaminu i wyłącznie w taki sposób winny być interpretowane.


II. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania, warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi oraz Politykę Prywatności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

2.3. Korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wyłączenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 1.u. Regulaminu.


III. Zakres świadczonych Usług.

3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie na podstawie zawartej Umowy.

3.2. Zakres Usługi obejmuje udostępnienie przez Usługodawcę Serwisu do stworzenia przez Użytkownika Konta, w ramach którego ma on możliwość pobrania plików za pomocą zewnętrznej aplikacji p2p.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania Usługi ze względu na prace konserwacyjne.

3.4. Usługodawca nie przechowuje Treści, do których odniesienia zamieszcza Użytkownik. Usługodawca może jednakże być zmuszony do przechowywania Treści w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W takim wypadku, przechowywanie następuje tylko przez czas niezbędny do świadczenia Usługi, a Treści zostają potem niezwłocznie usunięte.

3.5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Serwisu oraz zaakceptowaniu przyciskiem „Rejestracja”.

3.6. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnie, na zasadach określonych w dziale V Regulaminu. Usługa świadczona jest po dokonaniu przez Użytkownika opłaty. Usługodawca nie weryfikuje pobieranych przez Użytkownika Treści.

3.7. Umowa o świadczenie usługdrogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji i dokonania płatności.

3.8. Umowa zostaje zawarta przez Strony na czas nieokreślony.

3.9. Użytkownik może usunąć swoje Konto w Serwisie korzystając z zakładki „Usuń konto”. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty, którą wcześniej uiścił za skorzystanie z Usługi.

3.10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.11. Użytkownik zobowiązany jest po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu zapoznać się z treścią obowiązującego Regulaminu.

3.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania na Konta Użytkowników informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.14. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do internetu, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi.


IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

4.1. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Łącze internetowe 1MB/s,

b. Procesor 1 GHz, pamięć RAM 1024 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy,

c. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox 3,

d. Włączona obsługa Cookies w przeglądarce,

e. Rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer.

4.2. Usługodawca określa następujące, dodatkowe wymagania techniczne jako optymalne dla korzystania z Usługi:

a. Łącze internetowe 2MB/s,

b. Procesor 2Ghz, pamięć RAM 2048 MB,

c. Ekran poprawnie obsługujący rozdzielczość min. 1280x800.

4.3. Usługodawca zaznacza, iż do korzystania z Treści, uzyskanych dzięki świadczonej Usłudze, Użytkownik musi niekiedy spełnić dodatkowe wymogi techniczne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Treści wskutek braku spełnienia tych wymogów przez Użytkownika.


V. Rejestracja Użytkownika i płatności.

5.1. Proces Rejestracji polega na dokonaniu przez Użytkownika następujących czynności:

a. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu,

b. Potwierdzenia, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,

c. Dokonania płatności, o której mowa w pkt 5.7 Regulaminu.

5.2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu oraz Hasła.

5.3. Każdy Użytkownik może dokonać Rejestracji i stworzenia Konta Użytkownika wyłącznie jeden raz.

5.4. W trakcie procedury Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do:

a. Podawania zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych danych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

b. Aktualizacji podanych w Formularzu Rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej ich zmianie. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

c. Zachowania w tajemnicy Hasła oraz nie udostępniania go innym osobom.

5.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu oraz Hasła i za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku z ich wyborem.

5.6. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za szkody związane z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

5.7. Użytkownik ponosi jednorazową opłatę za świadczoną Usługę, którą może uiścić za pośrednictwem systemów płatności PayPal lub wysyłając sms Premium. Kwota, jaką należy uiścić jest uzależniona od wybranego przez Użytkownika pakietu. Wszystkie ceny podane w Serwisie w zakładce aktywacji są cenami brutto. W przypadku płatności dokonanej w formie sms, Użytkownik otrzymuje kod aktywacyjny, który należy wpisać w polu „Aktywacja sms” na podstronie aktywacji konta. W przypadku płatności dokonanej przez system Paypal Konto aktywowane jest przez administratora, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia transakcji z systemu Paypal.


VI. Zasady korzystania z Serwisu.

6.1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie wymaganego oprogramowania i odpowiednich urządzeń określonych przez Usługodawcę,

b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadaniu Haseł lub innych danych Użytkowników,

c. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych oraz zastosowaniem się do obowiązującej w społeczności sieciowej etykiety,

d. Korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Rozpowszechnienia Treści może być nielegalne i Użytkownik dokonuje tego na własne ryzyko.

6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu.

6.3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści.

6.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia lub ograniczenia Użytkownikowi prawa do korzystania z całości Serwisu lub jego części ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, polegających w szczególności na:

a. Podaniu w trakcie procesu Rejestracji w Serwisie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

b. Zamieszczenia w ramach Serwisu Treści lub Loginu niezgodnie z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c. Naruszenia za pośrednictwem Serwisu dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,

6.5. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy.


VII. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłaszanie naruszeń.

7.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia dysponuje: autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej, prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców, prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.

7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści oraz Loginu, jak również za ich charakter.

7.3. Zabronione w szczególności jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści oraz Loginu, które:

a. Naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

b. Byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub dobrego imienia Usługodawcy,

c. Byłyby obraźliwe lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

d. Naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,

e. Naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (w szczególności zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

7.4. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści lub Loginu naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (w szczególności autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod
adresem kontakt@foto-wpadka.pl.

7.5. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w pkt 7.5 należy podać Usługodawcy co najmniej:

a. Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia zawierające co najmniej nazwę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe,

b. W sposób szczegółowy charakter naruszenia oraz złożyć oświadczenie, że zgłaszającemu przysługują prawa do Treści lub Loginu zamieszczonych w Serwisie lub że ma uprawnienie do występowania w imieniu osoby, której prawa zostały naruszone,

c. Treści lub Loginy, których naruszenie ma dotyczyć ze wskazaniem rodzaju naruszonego prawa.

7.6. Nie jest uważane za zgłoszenie naruszenia, o którym mowa w pkt 7.5. zgłoszenie żądania usunięcia lub zablokowania dostępu do danych wskazanych ogólnie, zbiorczo lub w sposób niemożliwy do jednoznacznej identyfikacji danych w ramach Serwisu.

7.7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści lub Loginu niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:

a. Usunięcia odniesienia do Treści lub Loginu, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,

b. Zablokowania Konta Użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia,

7.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści oraz Loginów.

7.9. Usługodawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji Treści, Loginów pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści lub Loginów są podejmowane przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo złożonego wiarygodnego zgłoszenia naruszenia.

7.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania tych odniesień do Treści lub Loginów, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.

7.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji na temat osób trzecich oraz ich rozpowszechniania bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których dane osobowe, wizerunek oraz informacje na temat tych osób zamieścił w Serwisie, wyraziły na to zgodę.

7.12. Treści oraz Loginy zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie mogą być utożsamiane z jego działalnością.

7.13. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści lub Loginu, dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

7.14. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny lub innego świadczenia majątkowego w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego świadczenia. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.


VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

8.1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik uprawniony jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi (reklamacja).

8.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. Oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

b. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

8.3. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają wszelkich danych wymienionych w pkt 8.2.

8.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie tygodnia od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

8.5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

8.6. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Usługodawcy określony w pkt 1.1.p. Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres pawellov@gmail.com.

8.7. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Użytkownika. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

8.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta Użytkownika lub Serwisu.


IX. Odpowiedzialność.

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

9.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym a Serwisem.

9.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

b. Treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu lub niemożność świadczenia Usługi z powodu Siły Wyższej lub Awarii.

9.6. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci internet, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w internecie, w wyniku których Użytkownik poniesie szkodę.


X. Polityka prywatności w Serwisie.

10.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika uprawionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeśli takie uprawnienie przysługuje im zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wszelkich danych osobowych ujawnionych Usługodawcy w celach określonych w pkt 10.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

10.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

10.4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie Usługodawcy komputera Użytkownika, w celu potwierdzenia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny Login i Hasło.

10.5. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

10.7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

10.8. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy pod adres kontakt@foto-wpadka.pl. Na ww. adres należy zgłaszać również wszelkie żądania dotyczące danych osobowych szczegółowo określonych w Regulaminie oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

10.9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora oraz przekazywanie swoich danych podmiotom trzecim w celach marketingowych i handlowych.


XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądu, rozbudowy bazy technicznej lub zmieniających funkcjonalności Serwisu.

11.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku Strony zgodnie ustalają, że w miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajdzie postanowienie najbliższe celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

11.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11.5. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania
Umowy jest prawo polskie.

11.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

11.7. Aktualny Regulamin jest publikowany i udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu.

11.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2012 r.

zaradni.pl   |   zdrowyportal.org   |   instrukcja.pl   |   net-sennik.pl   |   diagnozujmy   |   bekazczlowieka.pl   |   automatysprzedajace.net   |   myname.pl