fb


Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika uprawionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeśli takie uprawnienie przysługuje im zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wszelkich danych osobowych ujawnionych Usługodawcy w celach określonych w pkt 10.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie Usługodawcy komputera Użytkownika, w celu potwierdzenia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny Login i Hasło.

Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy pod adres kontakt@foto-wpadka.pl. Na ww. adres należy zgłaszać również wszelkie żądania dotyczące danych osobowych szczegółowo określonych w Regulaminie oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez Webmedia IM, Neocraft Sp. z o.o., Kuriero Sp. z o.o. oraz IT Investments Sp. z o.o. oraz przekazywanie swoich danych podmiotom trzecim w celach marketingowych i handlowych.

zaradni.pl   |   zdrowyportal.org   |   instrukcja.pl   |   net-sennik.pl   |   diagnozujmy   |   bekazczlowieka.pl   |   automatysprzedajace.net   |   myname.pl